OPŠTA PARNICA

Danas građansko pravo predstavlja najpre porodicu odnosno familiju više grana prava a koje čine: opšti deo građanskog prava, stvarno pravo, porodično pravo i obligaciono pravo pa je samim tim građansko pravo zasnovano na različitim načelima.
Obavljamo sledeće vrste poslova:

  • sastavljanje svih vrsta tužbi, odgovora na tužbu, opomena pred tužbu, protivtužbi, poravnanja, žalbi protiv presuda prvostepenih sudova i sl.
  • zastupanje fizičkih lica u parničnim postupcima pred svim domađim i međunarodnim sudovima.
  • zastupanje u postupcima za naknadu materijalne i nematerijalne štete (fizički bolovi, duševni bolovi, strah, povrede ugleda, časti, slobode, smrti bliskog lica i dr.)
  • sastavljanje svih vrsta ugovora (ugovor o kupoprodaji pokretnih i nepokretnih stvari, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o franšizi, sastavljanje svih vrsta profesionalnih ugovora i dr.)
  • zastupanje u pregovorima u vezi sa zaključenjem ugovora, kao i zastupanje u sudskim sporovima pred domaćim sudovima, u vezi sa primenom, raskidom ili poništajem ugovora.
  • zastupanje u postupcima naplate potraživanja
  • izrada testamenata-zaveštanja
  • pored poslova zastupanja u građansko-pravnim postupcima pružamo i usluge kreiranje odnosno izrade testamenata i zaveštanja.