STVARNO PRAVO

U oblasti stvarnog prava, pružamo savete i usluge zastupanja klijenata u postupcima radi zaštite prava svojine, prava službenosti, prava zaloge, prava državine, kao i u svim ostalim postupcima u oblasti stvarnog prava.